Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 02.06.2021

Такса: Достъпът до обществена информация е безплатен.

Ако заявителя желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител, след заплащане на нормативно установени разходи за това съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите:

дискета – 1 брой – 0,50 лв.

CD – 1 брой – 0,50 лв.

DVD – 1 брой – 0,60 лв.

разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.

ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.

факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.

видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.

аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.

писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Стойностите не включват ДДС.