Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.01.2022

Информация, съгласно Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор:

Съгласно Регистъра на услугите информацията за предоставяните административни услуги и уникален идентификатор може да бъде намерена на адрес: www.pordim.bg и в профила на община Пордим в Административния регистър 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Информацията е посочена в описанието на всяка услуга.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: община Пордим, п.к. 5898, пл. "Иван Божинов" № 1
официален интернет сайт: www.pordim.bg
електронна поща:  obshtina@pordim.bg
Телeфон: 06513 2217

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване.

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

•    Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за административно обслужване или по електронен път;
•    Завеждане в Автоматизирана информационна система и изпращане на преписката към Секретаря на община Пордим  и отговорния служител;
•    Проверка в Информационните масиви на община Пордим;
•    Изготвяне на административния акт;
•    Получаване на административната услуга/акт по избран от заявителя начин.

5.1. Необходими документи за предоставяне на услугата:

•    Заявление по образец;
•    Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението на място или средство за идентификация при подаване на заявление по електронен път/;
•    Документ за платена такса за административната услуга 

*Забележка: При необходимост могат да бъдат представяни други документи, касаещи издаването на индивидуалния административен акт

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Образците на формуляри са посочени в описанието на услугите на адрес:  www.pordim.bg и в профила на община Пордим в Административния регистър

7. Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за административно обслужване, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • По електронен път, чрез:
 • Единния портал за достъп до електронни административни услуги: https://egov.bg/wps/portal/
 • Система за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/Help
 • Интернет страницата на община Пордим:www.pordim.bg ;

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

    Община Пордим предоставя почти всички от услугите си като електронни административни услуги на ниво 4 /съгласно дефиницията на Наредбата за административния регистър/, а именно „Двустранна комуникация - заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация“;

 • Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
 • Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/;
 • Портала за електронни административни услуги: https://unifiedmodel.egov.bg

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Документите/индивидуалните административни актове, свързани с административните услуги, извършвани от Община Пордим са валидни до промяна на обстоятелствата или срок, определен в специализиран нормативен акт.

10.Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Информация, дали административната услуга е платена или безплатна е посочена в описанието на  Административните услуги. 

Начините за плащане за административните услуги в Община Пордим са:

 • в брой, на касата в Центъра за административно обслужване;
 • по банков път
 • Банкова сметка - BG94IORT73808437001000
 • BIG - IORTBGSF
 • Вид на плащане - 448007 - такса за административна услуга (посочва се точното наименование на услугата)

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община Пордим

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно разпоредбите на Административно процесуалния кодекс

13. Електронен адрес за предложения във връзка с административните услуги

obshtina@pordim.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата: 

 • по пощата, на посочен от адресата адрес;
 • на ръка в Център за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя;
 • по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 • чрез Система за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/.

15. Допълнителна информация:

 • Актът или отказът да се издаде такъв може да се обжалван пред Административен съд;
 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима /административната тежест/: obshtina@pordim.bg

Технически стъпки по предоставянето на услугата, тяхното правно значение и срока за предоставянето ѝ:

1. Технически стъпки по предоставяне на услугата:

 • При заявяване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги:

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

 • При заявяване чрез Системата за сигурно електрнно връчване: https://edelivery.egov.bg/Help 
 • При заявяване чрез интернет страницата на община Пордим: http:// www.pordim.bg;

2. Техническите стъпки за проследяване на текущото състояние на предоставяната услуга. 

 • За заявена услуга чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/
 • За всички  заявени услуги: 

Техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация преди да бъдат направени изявленията във връзка с услугата.

Установяването на грешки се извършва автоматично съгласно функционалностите на използвана система за заявяване. 

Техническите стъпки за достъп до актове, изявления и данни, събрани за получателя във връзка с предоставяне на услугата. 

Проследяването на статуса на заявена електронна административна услуга се извършва чрез системата за сигурно електронно връчване:

 (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/) или на интернет страницата на община Пордим съобразно функционалностите на използваната система. 

Езиците, чрез които услугата може да бъде ползвана.

Български

Общите административни актове са достъпни на електронен адрес: www.pordim.bg

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016. Издаване на удостоверение за наследници 

2017. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2020. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033. Възстановяване или промяна на име

2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039.  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2040. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2053. Припознаване на дете

2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес  регистриран след 2000 година

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

2076. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108. Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109. Издаване на удостоверение за семейно положение

2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132. Промяна в актовете за гражданско състояние

2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2390. Установяване на наличие на българско гражданство

2391. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

 

 

Административни услуги "Местни данъци и такси"

1998. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2014. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071. Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2119. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2124. Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

2126. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131. Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2393. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2834. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

2878. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

9401. Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9406. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9407. Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408. Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409. Данъчна декларацияпо чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9410. Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9411. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9412. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9413. Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

 


 

 

Административни услуги "Кадастър"

2099. Справки (устни и писмени) от кадастъра

2120. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

Административни услуги "Контрол по строителството"

2097. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

Административно-технически услуги "Устройство на територията"

2083. Издаване на виза за проектиране

2084. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2112. Издаване на разрешение за строеж

2130. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2113. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2117. Одобряване на подробен устройствен план

1989. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1990. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

2001. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2018. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2027. Издаване на скици за недвижими имоти

2054. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2062. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2078. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2082. Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

2085. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

2115. Одобряване изменението на кадастрален план

 

Административни услуги "Селско стопанство и екология" 

2086.  Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

 

 

Административни услуги "Търговия, туризъм и транспорт"

3087. Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта 

2008. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 

2047. Категоризация на места за настаняване

2048. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2088. Категоризация на заведения за хранене и развлечение 

2012. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания 

 

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

2021. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

 

 

Административни услуги "Реклама"

2100. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 

 

Други административни услуги

1994. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 

2133. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

 

Административни услуги "Нотариална дейност"

2015. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

2072. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа