Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2021

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА МКБППМН:

 • взаимодейства с всички институции на територията на района, които имат пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви;
 • издирва малолетни и непълнолетни, които са извършили  противообществени прояви или се нуждаят от помощ и взима мерки за тяхната социална защита и развитие;
 • разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по  постановления от прокуратура, съд, полиция, сигнали от граждани;
 • налага възпитателни мерки по чл.13 и чл. 15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели;
 • поддържа връзка със специализираните заведения и се информира за развитието, поведението и проблемите на децата, настанени в тях от съда по предложение на МКБППМН;
 • съдейства  на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
 • консултира деца и семейства в риск;
 • изготвя програми за предотвратяване на извършване на противообществени прояви от децата;
 • оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват при възпитанието на децата;
 • взаимодейства с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, методически ги подпомага и контролира тяхната дейност;
 • упражнява контрол върху намиращите се на територията на района детски педагогически стаи и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
 • сезира специалните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата от родителите и от други лица;
 • води всички документи съгласно номенклатурата на дела и изискванията на Закона за националния архивен фонд;
 • отчита ежегодно резултатите от дейността си пред ЦКБППМН и Националния статистически институт.

За изпълнение на задачите си Местната комисия работи съвместно с инспектори Детска педагогическа стая при Районно управление  на МВР – гр. Пордим, Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Плевен, органите на образованието, Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, Централна комисия за БППМН, Районна прокуратура – гр. Плевен, Районен съд – гр. Плевен, ЦСРИ, като част от „Комплекс за социални услуги” гр. Пордим и съдействието на обществеността.


ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ:

 • имат право да посещават малолетния или непълнолетния в дома му, в училището или на местоработата му;
 • те са специалисти, които имат за задача да оказват помощ на родителите или лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитанието на малолетните и непълнолетните правонарушители;
 • съдействат за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетния или непълнолетния;
 • сигнализират компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на подрастващите.

 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ БАЗИРА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН:

 • Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ЗБППМН/
 • Семеен кодекс
 • Наказателен кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за защита на домашното насилие
 • Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
 • Закон за борба с трафика на хора
 • Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
 • Закон за борба с трафика на хора
 • Закон за национален архивен фонд
 • Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
 • Правилник за детските педагогически стаи
 • Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища - интернати и социално - педагогическите интернати
 • Наредба № 2 от 07.07.1999г. за материално стимулиране на обществените възпитатели
 • Наредба №3 от 19.04.2005г. за възнаграждения на членовете на МКБППМН
 • Инструкция № Iз-1813 от 06.10.2006 г. за организация на дейността на полицейските и младши полицейски инспектори от териториална полиция в Национална служба "Полиция".


За контакти:

МКБППМН
Община Пордим,  
5898гр. Пордим,
ул. Иван Божинов №1
тел.: 06513/2217