Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2024

 

ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

Кмет

Детелин Василев

06513/2026

Заместник кмет

Милен Михайлов

06513/2147, вътр. 104

Заместник кмет

Филип Николов

06513/2217, вътр.116

Секретар

Вацка Хорозова

06513/ 2165, вътр.107

Главен архитект

Петър Петров

06513/2217, вътр.108

Звено „Вътрешен одит“

2 бр.

незаети

Кметски наместник с. Катерица

Борислав Александров

065282268

Финансов контрольор

Таня Дамянова

06513/2217, вътр.103

Служител „Управление на кризи и ОМП

Димчо Димов

06513/2217, вътр.108

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ДИРЕКЦИЯ

„ФИНАНСОВО – СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Директор

Пепа Височкова

06513/2183,вътр.103

 

Звено „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“

Главен счетоводител община

Мирослава Стоянова

06513/2217, вътр. 106

Старши експерт „Счетоводител“

незаета

 

Старши експерт „Счетоводител- касиер“

Славичка Илиева

06513/2217, вътр. 110

Старши експерт „Касиер -счетоводител“

Ирена Маладжикова

06513/2217, вътр. 110

Старши специалист „Счетоводител“

Ангелина Георгиева

06513/2217, вътр. 106

Старши специалист „Домакин“

Лилян Кръстев

 

 

Звено „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Главен експерт „Обслужване, приемане и обработване на местни данъчи и такси“

Албена Димитрова

06513/2209

Старши експерт „Местни приходи“

Марина Минова

06513/2209

Старши специалист „Касиер местни приходи“

Любка Борсова

06513/2209

 

Звено „КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Старши експерт „Комплексно административно обслужване и архив“

Катя Игнатова

06513/2217

Старши експерт „Човешки ресурси“

Милен Йорданов

06513/2217, вътр.105

Старши експерт „Комплексно административно обслужване“

Анелия Петрова

06513/2217

Старши експерт  „Деловодство и ИО“

Десислава Петрова

06513/2217

Старши специалист ГРАО, ИО, КИ ДЛЗЛД

Борян Христанов

06513/2217

Старши специалист „Канцелария на кмета“

Красмира Дочкова

06513/2026

Старши специалист  ГРАО и КАО

Наталия Цокова

06513/2217

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ДИРЕКЦИЯ “ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

Директор

Инж. Райна Дончева

06513/2121, вътр.112

 

Звено „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“

Старши експерт „Планиране и проекти“

Марина Трифонова

06513/2121, вътр.112

Старши експерт „Социални дейности и социални услуги“

Ирена Иванова

06513/2217,вътр.105

Старши специалист „Социални програми по заетост“

Десислава Паисиева

06513/2217,вътр.105

Секретар на МКБППМН и образование

Мария Томова

06513/2121, вътр.112

Старши специалист „Младежки дейности, култура , спорт и туризъм“

Галя Русанова

0877022010

 

Звено „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“

Старши експерт „Общинска собственост и обществени поръчки“

Мартина Петкова

06513/2121, вътр.112

Старши експерт „ Аграрни дейности и опазване на околната среда“

Мирослав Лучев

06513/2217, вътр. 108

Старши специалист „Строежи, ремонт и контрол по строителството“

Галя Асенова

06513/2217, вътр. 108

Старши специалист „ТСУ „

Кристина Панева

06513/2217, вътр. 108

 

КМЕТСТВО ВЪЛЧИТРЪН

Кмет

Милена Вълчева

06528/2222

Старши експерт „Финанси и бюджет“

Дария Стефанова

06528/2408

Старши специалист „ГРАО“

Силвия Лолова

06528/2449

 

КМЕТСТВО КАМЕНЕЦ

Кмет

Христо Илиев

063569/322

Старши експерт „Финанси и бюджет“

Лидия Божинова

063569/322

0887904195

Старши експерт  „ГРАО“

Валя Трифонова

063569/322

0887903526

 

КМЕТСТВО ОДЪРНЕ

Кмет

Свилен Илиев

0888879292

Старши експерт „Финанси и бюджет“

Анелия Андреева

0882288681

Старши специалист „ГРАО“

 

 

 

КМЕТСТВО ТОТЛЕБЕН

Кмет

Емил Гашев

06510/2366

Старши специалист  „Финанси и бюджет“

Людмила Иванова

06510/2516

Старши експерт  „ГРАО“

Маргарита Владимирова

063569/2220

 

КМЕТСТВО ЗГАЛЕВО

Кмет

Огнян Тодоров

06522/2222

Старши експерт „Финанси и бюджет“

Тереза Тодорова

06522/2334

Старши специалист „ГРАО“

Галя Иванова

06522/2320

 

КМЕТСТВО БОРИСЛАВ

Кмет

Борис Андреев

0887090756

Старши специалист „Финанси и бюджет“

Ивелина Дочкова

0887090756

Старши специалист „ГРАО“

Поля Георгиева

0887090756