Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Административно-териториална характеристика

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

Пордим, местоположениеОбщина Пордим включва 8 населени места, в това число един град и седем села. Общият брой на населението към м.юли.2021 г. е  5535 човека., като за м.февруари.2003 г. е било 7740.

Гъстотата на населението за 2021 г. е  31,30 жители на кв.км, а за 2003г. е  32,25. Административен индустриален и културен център е гр.Пордим /обявен за град през 1977 г./. 31,5% от населението на общината е концентрирано в общинския център /2071 жители към юли 2021 г..

По-големите села в общината са с.Вълчитрън – 762 жители, с.Каменец – 741 жители и с.Одърне – 924 жители. Най-малко е с.Катерица със 44 жители /данните са от юли.2021 г./.

Функционалният тип на селищата в общината е предимно VІ и VІІ, само общинският център е V категария.