Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1
Kомисия Финанси и бюджет Комисия по „Общинска собственост, устройство на територията, аграрна политика и земеделие” Комисия по „Образование, здравеопазване, култура, социална политика, младежки въпроси, спорт и туризъм” Комисия по “Регионална политика, евроинтеграция, вероизповедания, интеграция на малцинствата и етнически въпроси” Комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, нормативна уредба, обществен ред и законност"