Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1
Kомисия бюджет и финанси Комисия по общинска собственост, регионална политика, устройство на територията, екология, земеделие и гори Комисия по образование, здравеопазване, социални политики, култура, спорт, туризъм, евроинтеграция и интеграция на малцинствата Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси, обществен ред и сигурност, законност и контрол по изпълнение на решенията