Схеми по ЗУТ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2021

Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на преместваеми увеселителни обекти или преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности.

Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет, като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, са поставени изискване за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище.