Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председател на ОбС Пордим

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

 

Председател на ОбС ПордимКАТЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

Контакти:

GSM: 0887 344 343

факс:+3596513/22-16

e-mail: obs.pordim@abv.bg

 

 

 

Правомощия и задължения

 • свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовка им;

 • координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

 • провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

 • подпомага съветниците в тяхната дейност;

 • представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

 • удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

 • осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

 • упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

 • удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

 • следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

 • нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет страницата  на общината;

 • следи за спазване на  Правилник за дейността на общинския съвет;

 • изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и вътрешния правилник за организацията и дейността на Общинския съвет.