Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2021

Поземлени и горски ресурси:

 

Обработваеми земеделски земи
– общо за цялата община – 147200дка, 60%от територията на цялата община.

Гори
– общо за цялата община – 10680дка, 4,5% от територията на общината;

Мери и пасища
– 16770 дка, 7% от територията на цялата община.

Водни ресурси:

Територията на община Пордим е във водосбора на р. Осъм, с дължина 314 км. и обща водосборна площ 2824 км². Средният годишен отточен обем  за  реката  е  приблизително  400  милиона  м³  вода.  През  пролетното пълноводие  той  е  50%  от  годишния.  Оттокът  се  влияе  от  валежите,  а  те  са неравномерно разпределени в течение на годината. Те имат своя максимум през м. юни и мин. през месец февруари. Подземното подхранване на р. Осъм е 20-25% от общия обем на оттока, дъждовното подхранване е около 45%, а снежното 15-20%.За  района,  средногодишнатасума  на  валежите  е  578л/м².  Снежната покривка се образува през периода м. декември –м. март. Общият брой на дните със  снежна  покривка  е  56.  Средната  годишна  относителна  влажност  е  73%. Разглежданият  район  се  отнася  към  областите  с  предимно  дъждовно подхранване на реките. На територията на Общината се намира язовир “Каменец” с национално значение, както и още 23 язовира с местно значение, предназначени за напояване  и  риболов, които  са  със  статут  на  общинска  публична  собственост. В  с. Вълчитрън има четири микро язовира. В близост до с. Катерица минава река, в горната част на която е построен микро язовир. Района на с. Тотлебен е богат на извори.