Z6_PPGAHG800955B0QJIUUGJB2G00
Z7_PPGAHG800H0650QJIV1DRN3GG3

Избори за Народно събрание 2021

Дата на публикуване: 10.02.2021
Последна актуализация: 23.06.2021

09.03.2021г. - Уведомяваме Ви, че избиратели, оставени под задължителна карантина могат за подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронната поща на Община Пордим - obshtinа@pordim.bg

02.03.2021г. - По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021г. Централната избирателна комисия  е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите. Видеоклиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

10.02.2021г. - Във връзка с произвеждане на избори за Народни представители на 04 април 2021г., Общинска администрация –Пордим уведомява гражданите:

 • Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци –в срок до 17 февруари 2021г.
 • Предварителните избирателни списъци се обявяват на определени със заповед на кмета на общината места в района на избирателната секция и се публикуват на интернет страницата на Общината –в срок до 22 февруари 2021г.
 • Кметът на общината насрочва консултации за състав на СИК в срок до 27 февруари 2021г.
 • Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК в срок до 09.03.2021г.
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 20.03.2021г.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес в срок до 20.03.2021г.
 • Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация в срок до 27.03.2021г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 29.03.2021г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица –в срок до 24 март 2021г.

Заявления в Община Пордим се подават:

 • за град Пордим: в сградата на Община Пордим на адрес:гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ No1, ЦКАО от 08,00 ч. до 17,00 ч.
 • за населените места на Община Пордим ( без град Пордим): в кметствата на населените места
 • електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: obshtina_pordim@abv.bg

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

 • на обявените със заповед на Кмета на Община Пордим места;
 • на интернет страницата на ГД „ГРАО“: http://www.grao.bg/elections
 • на интернет страницата на Община Пордим: https://www.pordim.bg
 • на телефон 06513/ 22-17