Z6_PPGAHG8009BF20QB268PM15O75
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM154C0

Избори НС 2021г. на 11.07.2021г.

Дата на публикуване: 25.05.2021
Последна актуализация: 06.07.2021

Гласуване на хора с увреждания - разяснителна компания - видео клип;

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация - разяснителна компания - видео клип;

Гласуване с машина - разяснителна компания - видео клип;

Видео материал за гласуване с машина - разяснителна компания - видео клип.

 

ВАЖНО !!! Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г., Общинска администрация – Пордим уведомява гражданите:

• Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 31 май 2021 г.

 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 26 юни 2021 г.

 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 26 юни 2021 г.

 • Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 26 юни 2021 г.

 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 30 юни 2021 г.

 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 03 юли 2021 г.

 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 05 юли 2021 г.

Заявления в Община Пордим се подават:

 • в сградата на Община Пордим на адрес:

Общинска администрация - гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1, от 08,00 ч. до 17,00 ч.

 за населените места на Община Пордим :

в кметствата на населените места и кметски наместничества

 Справки в избирателните списъци могат да се правят:

•на обявените със заповед на Кмета на Община Пордим места;

•на интернет страницата на ГД „ГРАО“ –

http://www.grao.bg/elections

на интернет страницата на Община Пордим –

http://www.pordim.bg

 •на телефон: 06513/ 2217