Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Петър Петров

Главен архитект на ПордимКонтакти:

ул. “Иван Божинов” № 1

тел. 06513 - 2092 вътрешен № 108

приемен ден:

сряда от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 

 1. Осъществява техническото ръководство при проектиране на обекта и авторски надзор за неговото строителство през цялото време и правилното усвояване на проектните мощности.
 2. Използва новите достижения на науката и техниката, за да осигури съвременно проектиране на обектите.
 3. Предприема мерки за повишаване качеството на проектно-сметната документация и съкращаване разходите на материални ресурси при строителството на обектите, снижаване стойността за експлоатацията им на база подобрените качества на проектните, градоустройствени и архитектурно-планови решения.
 4. Подготвя данните за окончателния договор със заявителя, както и обосновка за договорената цена.
 5. Участва в работата на комисията по избор на терена за строителството, в подготвянето на заданието за проектиране и организацията за инженерно проучване за разработване на проекто-сметната и друга техническа документация.
 6. Участва в съставянето на комплексни план-графици за изпълнение на изследователските, проектните, конструкторските и технологични работи за обектите.
 7. Разработва предложение за състава на екипа, който ще работи по проекта, разпределя помежду им заданията на проекта по раздели и части, обема и стойността на работата.
 8. Формира задания на под изпълнителните организации за изпълнение на поръчки и им осигурява необходимите изходни данни.
 9. Решава всички въпроси, които възникват в процеса на разработване и окомплектоване на документацията.
 10. Осъществява контрол за техническото ниво на приеманите проектни, градоустройствени и архитектурно-планови решения, икономичното разходване на средствата за проектно- изследователските работи, сроковете за разработване на проектно-сметната документация.
 11. Гарантира съответствие между разработената проектно-сметна документация и държавните стандарти, норми, правила и инструкции.
 12. Извършва заверка и защита на проекта във висшестоящи организации.
 13. Участва в разглеждането и съгласуването предложената проектно-сметна документация.
 14. Решава всички възникнали въпроси в процеса на подготовка на строителството, пускане на обекта в действие, усвояването на проектните мощности.
 15. Организира работата по отстраняване на откритите пропуски в проектно-сметната и друга техническа документации, а също така и по отчетите на изразходваните утвърдени суми.
 16. Подготвя предложение към ръководството на проектната организация и заявителя на проекта, за нанесените в работните документи изменения.
 17. Съгласува обоснованите отклонения от действащите норми, правила, инструкции с държавен надзор и други утвърждаващи ги организации.
 18. Подготвя анализ на база досегашния опит в проектирането, строителството и експлоатацията на построените обекти и на тази основа предлага решения за подобряване на техническото и икономическо ниво на проектните дейности.
 19. Следи новите технологии в бранша.
 20. Участва в експертни съвети, конференции, семинари, свързани с дейността.9
 21. Следи перспективите за развитие на отрасъла, методите на проектиране, организацията, планирането.
 22. Следи добрите международни практики в проектирането и строителството - стандарти, сертификати, патенти.
 23. Спазва техническите, икономически, екологични и социални изисквания относно проектирането на обекти за различни предназначения.
 24. Координира и извършва дейността по изготвянето на кадастрални, регулационни и застроителни планове на района.
 25. Участва в процедурите по нанасяне и коригиране на имоти в одобрените кадастрални и регулационни планове .
 26. Разглежда проекти за трасиране и вертикално планиране.
 27. Участва при извършване на подготовката за изменение на ПУП, включително мотивира предписания за тях. Координира процедурите по обявяването на подробните устройствени планове и техните изменения.
 28. Участва в заседанията на общинският експертен съвет по устройство на територията. По решение на ръководството участва в работата на комисии в общината.
 29. Изпълнява и други задачи възложени от ръководството на общината.