Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар на Община Пордим

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Вацка Василева Хорозова

Контакти:

ул. “Иван Божинов” № 1

тел. 06513 - 2217, вътрешен № 116

Приемен ден - всеки ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 

Секретарят на Общината организира дейността на общинската администрация и отговаря за:

 1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
 4. Разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на Кмета на Общината;
 5. Работата с жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
 7. Методическото ръководство и координиране дейността по управление на човешките ресурси в общинската администрация;
 8. Разработването на методически материали за провеждане на конкурсите за държавни служители и контрола по процедурите за набиране, подбор и назначаване на служители в общинската администрация;
 9. Утвърждаване на план за обучение на служителите в администрацията и осигуряване на средствата за обучение в бюджета за съответната година;
 10. Контролиране спазването на етичните правила за поведение на служителите в администрацията;
 11. Осъществяване контрол върху административното обслужване;
 12. Представянето на ежегоден обобщен доклад за състоянието на администрацията;
 13. Организационно-техническата подготовка и произвеждането на избори и референдуми;
 14. Организацията на обучението за действия на общинската администрация при бедствия;