Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.04.2022

инж. Филип Николаев Николов

Контакти: 

ул. “Иван Божинов” № 1

тел. 06513 2165

приемен ден:

всеки ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 1. Ръководи дейностите по благоустрояване и хигиенизиране на град Пордим и опазване на околната среда;
 2. Ръководи дейностите по подготовка и работа при зимни условия;
 3. Организира и координира дейностите, свързани с кандидатстване на общината по проекти, финансирани от ОП на ЕС и национални проекти;
 4. Координира взаимоотношенията на общинската администрация с министерства, ведомства и финансови институции, държавни и частни търговски дружества, физически лица и синдикални организации за дейностите, за които отговаря;
 5. Организира и координира взаимодействието на местната власт с бизнеса на територията на общината и извън нея;
 6. Наблюдава и контролира работата на всички социални дейности на територията на общината;
 7. Подпомага и насърчава всички инициативи свързани с младежта и спорта;
 8. Координира работата на читалищата на територията на общината;
 9. Организира и контролира дейностите, свързани с малцинствените групи и хората с увреждания;
 10. Осъществява делегираните му от кмета на общината права, в случаите, в които е оправомощен със заповед на кмета, съгласно чл. 39, ал.2 от ЗМСМА;
 11. Изпълнява и други задължения, възложени му със Заповед на Кмета на Общината;
 12. Представлява общината в случаите, когато е упълномощен от кмета.

 

Милен Димитров Михайлов

Контакти:

ул. “Иван Божинов” № 1

тел. 06513 2217, вътрешен № 104

приемен ден:

всеки ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 

 1. Ръководи дейността на МКБППМН;
 2. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината;
 3. Организира дейностите по осигуряване безопасността на движението по пътищата в общината, състоянието и поддържането на пътната мрежа;
 4. Организира дейността на комисиите за провеждане на търгове и конкурси при разпореждане с общинска собственост;
 5. Координира взаимоотношенията на общинската администрация с министерства, ведомства и финансови институции, държавни и частни търговски дружества, физически лица и синдикални организации за дейностите, за които отговаря;
 6. Организира и контролира дейността на  организационно - мобилизационната подготовка в общината;
 7. Наблюдава и контролира всички дейности свързани с образованието на територията на общината;
 8. Подпомага и контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници;
 9. Следи за спазване на финансовата дисциплина при изразходването на бюджетните средства от второстепенните разпоредители;
 10. Координира взаимодействието на общината с регистрираните вероизповедания;
 11. Осъществява делегираните му от кмета на общината права, в случаите, в които е оправомощен със заповед на кмета, съгласно чл. 39, ал.2 от ЗМСМА;
 12. Изпълнява и други задължения, възложени му със Заповед на Кмета на Общината;
 13. Представлява общината в случаите, когато е упълномощен от кмета.