Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG7
Z7_PPGAHG800P5180QJ94G5IG1IF0

Годишен финансов отчет за 2021г.

Дата на публикуване: 23.03.2022
Последна актуализация: 23.03.2022
Одитен доклад на Сметна палата 2021 г.
Дата на публикуване: 09.09.2022

Отчет за касово изпълнение
Дата на публикуване: 09.09.2022

Отчет на приходите и разходите
Дата на публикуване: 09.09.2022

Сборен баланс
Дата на публикуване: 09.09.2022

Обяснителна записка
Дата на публикуване: 23.03.2022