Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Откриване на процедура за определяне на 1 бр. кандидат за съдебен заседател за нуждите на Окръжен съд – Плевен за мандат 2024-2027 г.

Дата на публикуване: 20.02.2024
Последна актуализация: 20.02.2024
ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ
Дата на публикуване: 20.02.2024

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 67, АЛ. 3 ОТ ЗСВ
Дата на публикуване: 20.02.2024

СЪГЛАСИЕ
Дата на публикуване: 20.02.2024