Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Информация за издаване на карти за безплатно пътуване с превозни средства за обществен превоз на деца от 7 до 14 годишна възраст в цялата страна

Дата на публикуване: 27.02.2024
Последна актуализация: 29.02.2024

 

От 1 март 2024 година Община Пордим издава карти за безплатно пътуване във вътрешноградски транспорт на децата до 14-годишна възраст.
Това става в изпълнение на Постановление на Министерски съвет от края на миналата година за изменение на наредбата, която урежда компенсирането на намалените приходи от прилагането на цени за обществения автомобилен транспорт за определени категории пътници.
Картите се издават по утвърдени образци по постоянен или настоящ адрес на родителите или настойниците на децата. В Община Пордим картите се издават в сградата на Общинска администрация. Необходимо е родителите или настойниците да представят: копие от акта за раждане на детето и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия му адрес. За издаването на карти за деца от 7 до 14 години е необходима и снимка на детето.
Картите се издават за срок от 1 година от датата на издаването, ако в този период детето навърши съответната възраст – до навършването на възрастта, която е горна граница за облекчението.
За издадените карти ще се води регистър, съдържащ данни за имената и датата на раждане на детето, адресът на родителя/настойника, датата и номера на картата.