Z6_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL302A2
Z7_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL30214

Комисия по “Регионална политика, евроинтеграция, вероизповедания, интеграция на малцинствата и етнически въпроси”

Дата на публикуване: 07.05.2021
Последна актуализация: 01.06.2021

 

Председател:

Павел Асенов Йочков

Членове:

1.Лъчезар Емилов Бузев

2. Петър Милчев Трифонов

3. Драгомир Пъшков Пъшев

4. Светлана Йовева Събева