Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFS643
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFS6C1

Изобори за 48-то Народно събрание на 02.10.2022г.

Дата на публикуване: 18.08.2022
Последна актуализация: 05.09.2022

 

Важно: Разяснителна кампания за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г.

 

Важно: Симулатор за машинно гласуване на 02 октомври 2022г.

 

ВАЖНО !!! Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       ., Общинска администрация – Пордим уведомява гражданите:

  • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 22 август 2022 г.
  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 17 септември 2022 г.
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 17 септември 2022 г.
  • Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 17 септември 2022 г.
  • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 21 септември 2022 г.
  • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 24 септември 2022 г.
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 26 септември 2022 г.

      Заявления в Община Пордим се подават:

 

     • в сградата на Община Пордим на адрес:

     Общинска администрация - гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1, от 08,00 ч. до 17,00 ч.

 

      •за населените места на Община Пордим :

       в кметствата на населените места и кметски наместничества

 

      Справки в избирателните списъци могат да се правят:

     •на обявените със заповед на Кмета на Община Пордим места;

     •на интернет страницата на ГД „ГРАО“ –

       http://www.grao.bg/elections

 

     на интернет страницата на Община Пордим –

      http://www.pordim.bg

 

      •на телефон: 065998900   или 06513/ 2217