Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK5693
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK5655

Избори за 47-то Народно събрание и Президент и вицепрезидент на Република България (на 14.11.2021 г.)

Дата на публикуване: 17.09.2021
Последна актуализация: 28.10.2021

Видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите по повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Линк към симулатора на машинно гласуване за предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВАЖНО !!! Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

         Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021г., Общинска администрация – Плевен уведомява гражданите:
•    Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 04 октомври 2021 г.
•    Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 30 октомври 2021 г.
•    Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 30 октомври 2021 г.
•    Само кандидатите за президент, вицепрезидент, народен представител, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 30 октомври 2021 г.
•    На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 03 ноември 2021 г.
•    Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 06 ноември 2021 г.
•    Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 08 ноември 2021 г.
•    Избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 11 ноември 2021г.
      Заявления в Община Пордим се подават:
 
• в сградата на Община Пордим на адрес:
Общинска администрация - гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1, от 08,00 ч. до 17,00 ч.
 
•за населените места на Община Пордим :
в кметствата на населените места и кметски наместничества
 
Справки в избирателните списъци могат да се правят:
•на обявените със заповед на Кмета на Община Пордим места;
•на интернет страницата на ГД „ГРАО“ –
http://www.grao.bg/elections

на интернет страницата на Община Пордим –
http://www.pordim.bg
 

•на телефон: 06513/ 2217

 

 

 

Хронограма
Дата на публикуване: 17.09.2021