Проект BG05M9OP001-6.002-0003-С01 “Патронажна грижа + в община Пордим” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2014-2020

Дата на публикуване: 29.01.2021
Последна актуализация: 23.04.2021
29.01.2021г. - Информационна табела
Дата на публикуване: 29.01.2021