Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Пордим, с. Згалево и с. Одърне"

Дата на публикуване: 25.11.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Приключи асфалтирането на улиците в град Пордим по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Пордим, с. Згалево и с. Одърне по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. До този момент по проекта са асфалтирани 13 улици в град Пордим и 4 улици в село Згалево, като работата в село Одърне продължава.