Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект BG05SFPR002-2.001-0145 „Грижа в дома в община Пордим“

Дата на публикуване: 01.02.2023
Последна актуализация: 26.06.2023
Документи кандидатстване потребители
Дата на публикуване: 08.02.2023

Документи кандидатстване персонал
Дата на публикуване: 08.02.2023