Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Топъл обяд”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 - Съфинансирано от Европейски социален фонд

Дата на публикуване: 09.01.2023
Последна актуализация: 26.06.2023